Info-Com Sp. z o.o.					Data .............
ul. Matejki 48/49					Miejsce .............
60-769 Poznań
tel. +48 61 8654107
fax  +48 61 8654107	Wniosek o rezygnację z domeny ............ będ±cej 
	poddomen± domeny wlkp.pl


	złożony przez .....................................................

	z siedzib± w ......................................................

	NIP		[				] 

	REGON LUB PESEL	[				]

	reprezentowanego przez ............................................

	Wnioskodawca wnosi o rezygnację z domeny z dniem:..................


	...........		.............................

	Pieczęć firmowa		Podpis osoby uprawnionej


-----------------------------------------------------------------------
Prosimy wypełnić i przesłac faxem pod numer: +48 61 8654107. 
lub dostarczyć pod adres: Info-Com Sp. z o.o., Matejki 48/49, 60-769 Poznań
lub zeskanowany przysłać mailem na adres: domeny@wlkp.pl
-----------------------------------------------------------------------